Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa hoitamista puhumisen ja keskustelun avulla. Tarkoituksena on tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia tavalla, joka vahvistaa sisäistä kasvua ja muutosta. Psykoterapian lähtökohtana on nykyinen elämäntilanne, jota terapiassa tarkastellaan asiakkaan elämäkaaren valossa.

Psykoterapian keskiössä ovat ongelmien ohella myös asiakkaan voimavarat. Terapiassa luodaan ymmärrystä ja mielekkyyttä sisäisen kokemusmaailman ja ulkoisten tapahtumien välillä.

Psykoterapian tavoitteet

psykoterapiats-3Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja lisätä omia valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Psykoterapia on itseensä tutustumista. Se on omien tunteiden, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä. Terapian tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäisen eheyden lisääminen, omaa hyvinvointia häiritsevien tietoisten ja tiedostamattomien esteiden voittaminen. Omien kokemusten työstäminen ja niiden ymmärtäminen on yksi terapian perusajatuksista. Terapiassa puhutaan asioista, jotka ovat mielessä ajankohtaisia; tunteet, ajatukset ja toiveet, joita asiakas kokee omassa arjessaan. Työstettävät asiat kumpuavat menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. Psykoterapiassa saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään ja menneisyyden tapahtumia uudella, uteliaalla tavalla.

Miksi terapiaan?

psykoterapiats-2Psykoterapian avulla on mahdollista ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja vaikuttaa sen kulkuun, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa. Siten saa tilaisuuden tehdä itse omat ratkaisunsa ja elää omaa elämäänsä itselleen sopivalla tavalla. Psykoterapiassa käyminen voi välillä tuntua myös raskaalta ja ahdistavalta, koska siellä puhutaan tietoisuudesta torjutuista, kipeistä asioista. Toisaalta terapiasta hyötyy enemmän, jos kykenee puhumaan kaikkein hankalimmista ja hävettävimmistä asioista. Psykoterapiaan hakeutumisen tavallisimpia syitä ovat ahdistus, masennus, pelot, ihmissuhdeongelmat, menetysten aiheuttama elämäntilanne, työ- tai opiskelukyvyn ongelmat tai niiden menetyksen uhka. Oireina voi olla myös uniongelmia, ruumiillisia vaivoja, eristäytymistä, syömishäiriöitä tai jokin muu kärsimystä tuottava tai elämistä rajoittava oire. Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla myös pyrkimys lisätä omaa itsetuntemusta. Psykoterapian kesto vaihtelee ongelmasta riippuen muutamasta käyntikerrasta tavallisimmillaan 2-3 vuoteen. Terapiakäynnit voivat olla 1-3 kertaa viikossa. Dynaamisen lyhytpsykoterapian kesto on 12 -20 (max 40) käyntiä.

Kuka antaa psykoterapiaa?

Psykoterapiaa antaa erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittanut henkilö, joka voi peruskoulutukseltaan olla esim. psykologi, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai teologi. Psykoterapeutti-nimekettä saa itsestään käyttää ainoastaan henkilö, joka on Valviran hyväksymä, rekisteröimä ja valvoma psykoterapeutti.
Asian voi tarkistaa JulkiTerhikistä.

Ohjeet Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan löytyvät Kelan kotisivuilta.